Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Άδεια για κτηριακή επέκταση-εκσυγχρονισμό της "Κεντρής Α.Ε."Χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών ετών στην βιοτεχνική µονάδα επεξεργασίας – συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και αλιευµάτων µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΗΣ Α.Ε.» λόγω κτηριακής επέκτασης - εκσυγχρονισµού


Άδεια και Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις ∆ραστηριότητας.Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Επεκτείνεται σε όλους τους δήμους το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης


Επεκτείνεται σε όλους τους δήμους της χώρας το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» που κατατέθηκε στη Βουλή, το ΚΕΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων με επιδιωκόμενο σκοπό:
Την ουσιαστική αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά.
Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αξιοπρεπές επίπεδο.
Την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και επανένταξης των φτωχών προσώπων και οικογενειών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου το ΚΕΑ εντασσόμενο στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) και σε πλήρη εθνική εφαρμογή, συνθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων, το οποίο βασίζεται σε:
α. μία θεσμικώς κατοχυρωμένη προνοιακή παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, που εξασφαλίζει σε κάθε φτωχό πολίτη ένα εγγυημένο και αξιοπρεπές όριο διαβίωσης,
β. ένα συνδυασμό ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για άτομα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, και
γ. σε προγράμματα ενεργοποίησης και προώθησης στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου (άρθρο 22), οι ωφελούμενοι είναι μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, καθώς και άστεγοι.Ειδικότερα:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους,
γ. Άστεγοι: όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους».

Ως Εγγυημένο Ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.

Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α είναι οι εξής:
α. η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. η 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),
δ. η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών,
ε. η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών,
στ. η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),

ζ. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δήμοι),
η. τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
θ. το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

ι. ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
ια. το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

Αναλυτικά το νομοσχέδιο στο http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=357bc7cf-3e7f-4d3c-a853-a6d600e2f62b

Συμφωνία δωρεάν παραχώρησης εκτάσεων για ρητίνευση σε πληγέντες ρητινοσυλλέκτες του Δήμου μαςΣυμφωνία δωρεάν παραχώρησης εκτάσεων για ρητίνευση σε πληγέντες ρητινοσυλλέκτες του Δήμου Μαντουδίου


Η πρώτη συμφωνία δωρεάν παραχώρησης εκτάσεων για ρητίνευση σε πληγέντες ρητινοσυλλέκτες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, υπογράφτηκε την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, Φάνη Σπανού.

Η συμφωνία αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Π.Ε. Εύβοιας να έρθει σε επαφή με ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων της περιοχής, με στόχο τη συναίνεσή τους για εκμετάλλευση πευκόδεντρων ιδιοκτησίας τους για εξαγωγή ρητίνης.


Ο Φάνης Σπανός μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε ένα σημαντικό κλάδο του πρωτογενή τομέα του τόπου μας, αλλά κυρίως να σταθούμε δίπλα στους 14 ανθρώπους που είδαν την περιουσία τους να καταστρέφεται στις φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς της Λίμνης.

Ταυτόχρονα, ενθαρρύνοντας την αειφόρο δασική εκμετάλλευση κερδίζουμε άμισθους φύλακες του δάσους, συμμάχους μας στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος.

Προχωρούμε, λοιπόν, πέρα από τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Κράτος, σε άμεσες και δραστικές λύσεις. Δίνουμε ζωή στην παραγωγική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε μέχρι να καλύψουμε και τους 14 ρητινοσυλλέκτες της περιοχής.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και προσωπικά τον κύριο Δημήτρη Τσάλλη, που τόσο πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας και παραχώρησε δωρεάν μέρος της ιδιοκτησίας του για εκμετάλλευση

2 θέσεις εργασίας (8 μήνες) στα ΕΛΤΑ Λίμνης και Μαντουδίου

Προκήρυξη ΣΟΧ 71/2016 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Εύβοιας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.
4 και να την υποβάλουν:
α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ. Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 71/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410¬237381).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μία από τις ακόλουθες Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου:
1. Μονάδα Διανομής Χαλκίδας, Καραμουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. Τηλ. 22210-82111. Υπεύθυνος : κ. Χονδρός Νικόλαος.
2. Κατάστημα Λίμνης, Αγίας Τριάδος 7, 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τηλ. 22270-31216 Υπέύθυνος: κ. Ανδρέου Ιωάννης.
 3. Κατάστημα Μαντουδίου, Αθανασίου Διάκου 9, 340 04 ΜΑΝΤΟΥΔΙ. Τηλ. 22270-22434  Υπεύθυνος: κ. Λάμπρου Μιχαήλ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος των ΕΛΤΑ, στα οικεία καταστήματα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, όπου θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις παραπάνω Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου της Δ/νσής μας, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δειτε την προκηρυξη εδω


Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο προϋπολογισμός του 2017 πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2016

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τετάρτη 14η Δεκεμβρίου 2016 ,ώρα 17.00, ύστερα από αίτημα κ. Δημάρχου, θα ασχοληθεί με την «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας οικονομικού έτους 2017»


Η αρχική πρόταση για το προϋπολογισμό του 2017 της Οικονομικής Επιτροπής


Ο αναπροσαρμοσμένος προϋπολογισμός  μετά τις παρατηρήσεις του  Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23 Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων

Τι ακούστηκε στην συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό;
Παρασκευή, Φεβρουαρίου 26, 2016Ξανά με το Τεχνικό Πρόγραμμα, το πάρωρο Σχέδιο Διαχείρισης Σκουπιδιών και τις έδρες των Ταξί θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου

Ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2016, ώρα 17.30 μετά από αίτημα κ. Δημάρχου,  θα ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:Κάνε κλικ στους σχετικούς  συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σε κάθε θέμα1.Έγκριση της υπ’ αριθμ.137/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

2.Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 (Διάβασε εδώ  το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 και με ποιες "αιτιολογίες" το απέρριψαν στις 25-10-2016)

3.Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2017-2018

4.Συμμετοχή Δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – νέα φάση».

5.Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018

6.Υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των εδρών ΤΑΧΙ εντός του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας σε εφαρμογή του Ν. 4070/12

7.Χαρακτηρισμός ΚΑ 20.6279.0002 «Δαπάνη σύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» ως δεικτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

8.Aνάληψη αρμοδιότητας προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ( με βάση το νέο νομικό πλαίσιο που εδράζεται στο νόμο 4331 του 2015 από 1 Ιανουαρίου 2017 τα προνοιακά επιδόματα δεν θα δίνονται από τους μητροπολιτικούς δήμους (πρωτεύουσες νομών στην περιφέρεια) αλλά από κάθε δήμο ξεχωριστά)

9.Παράταση προγραμματικής σύμβασης Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δ.Ε. Κηρέως

10.Παράταση προθεσμίας υλοποίησης προμήθειας εξοπλισμού για εθελοντές πυροσβέστες

11.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας – Αγ. Παρασκευή»

12.Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

13.Παράταση σύμβασης Λαογραφικού Μουσείου Αγίας Άννας

14.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Κυμάσι»

15.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου

16.Μετατροπή σύμβασης κας Κορέλη Αγγελικής σε ΙΔΑΧ σε συμμόρφωση τελεσίδικης /αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

17.Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων

18.Ονοματοδοσία οδών παραλίας Αγίας Άννας

19.Κατανομή πίστωσης (Δ΄ Κατανομή έτους 2016) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Ο δήμος μας πήρε 37.390 Ευρώ)

20.Η αρίθμ. 135/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

21.Η αρίθμ. 151/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Εισηγητική Έκθεση Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016»

22.Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου ,για το έτος 2017 (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81)

23.Έγγραφο ΔΕΥΑΜΛΑΑ για παραχώρηση οχημάτων για χρήση από την Επιχείρηση.


24.Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Με πράσινο τα νέα έργα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Διαβάστε επίσηςΆξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις


Ξεκίνησαν τα νεα επεισόδια της ιλαροτραγωδίας "κωλυσιεργία του Τεχνικού Προγράμματος 2017": Αποχώρηση δημάρχου


Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα έργα πού πρέπει να γίνουν στο δήμο μας το 2017

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ανδρέας Βασιλείου από τις Ροβιές στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (βίντεο)

από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

από Eviazoom  και unhcr.org

Ο ΟΗΕ τίμησε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου που φιλοξενεί 90 πρόσφυγες (ΒΙΝΤΕΟ)
«Ο έλληνας επιχειρηματίας Ανδρέας Βασιλείου βρήκε χώρο για τις οικογένειες που αναζητούν καταφύγιο από τον πόλεμο στο ξενοδοχείο του και στην καρδιά του» - Έτσι ξεκινά το αφιέρωμα στη σελίδα του ΟΗΕ για το Ξενοδοχείο Ροβιές στην Βόρεια Εύβοια, στο οποίο μένουν αυτή τη στιγμή περίπου 90 πρόσφυγες...


«Επί μήνες, ο ξενοδόχος Ανδρέας Βασιλείου ένιωθε απελπισμένος βλέποντας στις ειδήσεις τους πρόσφυγες να ζουν σε εφιαλτικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα. Ήθελε να τους προσφέρει κάτι καλύτερο, ένα μέρος όπου θα αισθάνονταν ευπρόσδεκτοι. Έτσι, από την περασμένη άνοιξη, η οικογενειακή του επιχείρηση, ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, άλλαξε την πελατεία του.

»Ο κ. Βασιλείου ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που ζητούσε από τα ελληνικά ξενοδοχεία να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, το Ξενοδοχείο Ροβιές αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 88 αιτούντες άσυλο, από την Συρία, το Ιράκ, την Ερυθραία και άλλες χώρες. Περίπου οι μισοί από αυτούς είναι παιδιά.

»Το ξενοδοχείο δεν είναι απλά μια προσωρινή στέγη. Ο κ. Βασιλείου πήγε το εγχείρημα ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι πρόσφυγες, οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο και οι κάτοικοι του κοντινού χωριού, των Ροβιών, μπορούν να τρώνε, να δουλεύουν και να ζουν όλοι μαζί –και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Εκπαιδευτές που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος του ΟΗΕ μαθαίνουν τους πρόσφυγες να κολυμπούν στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Τα παιδιά μαθαίνουν γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, από έλληνες δασκάλους και από άλλους πρόσφυγες. Η κοινότητα που έχουν φτιάξει είναι ένα παράδειγμα αλληλεγγύης στην πράξη».

«Δεν είναι το σπίτι μας, αλλά είναι ό,τι κοντινότερο θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή» λέει η 10χρονη Σαλάμ, το όνομα της οποίας σημαίνει Ειρήνη, που έχει έρθει με τα δυο της αδέρφια από ένα προάστιο έξω από τη Δαμασκό της Συρίας. Ο 24χρονος αδερφός της, Ashraf, είναι εν μέρει τυφλός, ενώ η 22χρονη Ghufran έχει αναπτυξιακά προβλήματα. Η μικρούλα Σαλάμ έχει επωμιστεί την φροντίδα τους.Μαναρ  Σύρια πρόσφυγας που άφησε την πατρίδα με τα τρία παιδιά της, διδάσκει αγγλικά σε μια ομάδα νέων παιδιών.


Πρόσφυγες από τη Συρία και  προσωπικό  της ΜΚΟ "Αλληλεγγύη Τώρα" προετοιμάζει το γεύμα στην κοινόχρηστη κουζίνα του ξενοδοχείου.


Νεαρά αγόρια από τη Συρία σε μάθημα  γαλλικών Ο Ασράφ, ο οποίος είναι τυφλός, κάθεται με τις αδελφές του Γουφράν και Σαλάμ  στο δωμάτιο που μοιράζονται


Πρόσφυγες από τη Συρία φτιάχνουν παραδοσιακό ψωμί 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά εδώ

Σκουρλέτης: Η απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησηςΤο εκλογικό σύστημα είναι από τα θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και ξεκαθάρισε ότι η απλή αναλογική είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.

Επίσης ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι αποτελεί πολιτική δέσμευση ότι το 2017 θα είναι το τελευταίο έτος μείωσης των πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα δώσει τη δυνατότητα συνεργασιών και συναινέσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δυνατότητα να εκφράζονται όλες οι ευαισθησίες και οι προτάσεις, σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς θα σταματήσει και το παράδοξο ένας συνδυασμός που στον πρώτο γύρο παίρνει χαμηλό ποσοστό και κερδίζει στον δεύτερο γύρο να παίρνει και τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου είπε πως με το υπάρχον σύστημα ο πλειοψηφών συνδυασμός δεν έχει πολλές φορές σχέση με την απήχησή του στο εκλογικό σώμα.

Σχολιάζοντας ερώτηση ότι οι εκλεγμένοι δήμαρχοι δεν θα έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε πως είναι σημαντικό ότι με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής «όσοι ενδιαφέρονται για τα τοπικά πράγματα και τον τόπο που ζουν, θα μπορούν να εκφράζονται και δεν θα είναι υποχρεωμένοι να συναθροίζονται πίσω από πρόσωπα-μικρογραφίες της κεντρικής πολιτικής σκηνής χωρίς πολλές φορές να τους ενώνουν κοινά οράματα και προγραμματικές συγκλίσεις.

Μίλησε για μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων αλλά σημείωσε πως η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν σημαίνει και ότι η χώρα θα μετατραπεί σε ομόσπονδο κράτος δήμων. Θα εντάσσονται σε έναν δημοκρατικό σχεδιασμό, είπε χαρακτηριστικά.

Εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΣτερεάςΕγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΠΕΣΔΑ).

Το Σχέδιο αφορά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/2012), αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
(ΕΣΣΠΔΑ), που εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 49/15-12-2015.

A.1 Στόχοι του Σχεδίου

Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων αναφέρονται συνοπτικά
ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα
Απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών στοιχείων της.
Οι κάτωθι αναφερόμενοι ποσοστιαίοι στόχοι είναι σύμφωνοι με τους αντίστοιχους στόχους
του ΕΣΔΑ, λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επιβάλλονται σ’ αυτούς
δυνάμει της παρούσας Απόφασης, οι οποίες αναφέρονται στις ενότητες που ακολουθούν.
Οι εκπεφρασμένοι σε βάρος αντίστοιχοι στόχοι του Σχεδίου αποτελούν εκτιμήσεις, οι
οποίες θα επικαιροποιούνται με βάση την τελικώς πραγματοποιούμενη παραγωγή
αποβλήτων.

A.1.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)- Στόχοι και Προτεινόμενα μέτρα

A.1.1.1 Γενικοί Στόχοι για τα ΑΣΑ
Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι του Σχεδίου για την διαχείριση των ΑΣΑ με χρονικό ορίζοντα
το 2020, έχουν ως ακολούθως (εκπεφρασμένοι κατά βάρος):
 Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ, με στόχο την επίτευξη ανάκτησης
σε ποσοστό τουλάχιστον 74%.
 Προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνόλου των
ΑΣΑ.
 Περιορισμός της υγειονομικής ταφής σε λιγότερο του 26% του συνόλου των ΑΣΑ, με
ιεράρχησή της ως τελευταίας επιλογής διαχείρισης.
 Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από τους Δήμους, και
αποφυγή του ειδικού τέλους ταφής για τα μη επεξεργασμένα απόβλητα που οδηγούνται
προς ταφή.
A.1.1.2 Στόχοι προετοιμασίας για Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωσης Ανακυκλώσιμων
Υλικών
1. Επίτευξη ελάχιστου ποσοστού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωσης 65% κατά βάρος (κ.β.) των ανακυκλώσιμων υλικών από το στάδιο της
προδιαλογής. Επιπλέον το συνολικό ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που θα
υφίσταται προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση θα πρέπει να
ανέρχεται στο 75% κ.β. της συνολικής παραγωγής, με τους ακόλουθους επιμέρους
στόχους σχεδιασμού (εκπεφρασμένους κ,β.):
 Χαρτί - Χαρτόνι 69%
 Γυαλί 81%
 Μέταλλα 92%
 Πλαστικά 78%
2. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον ρεύματα: γυαλί,
χαρτί, μέταλλο και πλαστικό, για την επίτευξη των ποσοστιαίων στόχων της
προηγούμενης παραγράφου.

A.1.1.3 Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας
Για τα Απόβλητα Συσκευασίας τίθενται οι ακόλουθοι ποσοστιαίοι στόχοι προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση για το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.):
 Χαρτί - Χαρτόνι 92%
 Γυαλί 70%
 Μέταλλα 70%
 Πλαστικά 75%
 Ξύλο 80%
 Σύνολο 79,9%
A.1.1.4 Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα
Θα πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι προβλεπόμενοι από το ΕΣΔΑ ελάχιστοι στόχοι για
το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.)
 Χωριστή συλλογή του 40% των βιοαποβλήτων, με σκοπό την επεξεργασία.
 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης σε ποσοστό 3% των βιοαποβλήτων.
 Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των διαθέσιμων για συλλογή αποβλήτων
βρώσιμων λιπών και ελαίων, με στόχο το 75%.
 Εκτροπή των αστικών βιοαποβλήτων μέσω δικτύου χωριστής συλλογής.
A.1.1.5 Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)
Για τα ΒΑΑ τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι για το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.):
 Εφαρμογή της χωριστής συλλογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και χαρτιού) στα μέγιστα
δυνατά επίπεδα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.
 Μείωση των ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονομική ταφή κατά τουλάχιστον 35% σε
σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ΒΑΑ του έτους 1997.
A.1.1.6 Στόχοι για ειδικά ρεύματα αποβλήτων στα ΑΣΑ
 Για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Απόβλητα
φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) στα ΑΣΑ, ισχύουν οι
προβλεπόμενοι από την κείμενη νομοθεσία ποσοστιαίοι στόχοι για τα ρεύματα
αποβλήτων των ως άνω ειδών.
 Οργάνωση χωριστής συλλογής για τις μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων
(ΜΠΕΑ) που βρίσκονται στα ΑΣΑ, και εκτροπή τους από την ταφή.
A.1.2 Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης / συνάθροισης
κοινού
Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων χωριστής συλλογής τουλάχιστον χαρτιού, γυαλιού,
μετάλλων και πλαστικού με τη βέλτιστη οικονομικά και περιβαλλοντικά μέθοδο και με
μεγιστοποίηση της απόδοσης με ευθύνη των φορέων των εγκαταστάσεων.
A.1.3 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση τουλάχιστον του 70%
των παραγόμενων ΑΕΚΚ, το έτος 2020.
A.1.4 Ιλύς αστικού τύπου
Θα πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι προβλεπόμενοι από το ΕΣΔΑ στόχοι:
 Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ), με ποσοστιαίους
στόχους έως το έτος 2020: εργασίες ανάκτησης 95% κατά βάρος (κ.β.) και διάθεσης
5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας,.
 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος.
A.1.5 Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ)
Τα ΖΥΠ, εκτός εκείνων που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε
εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
Ν.4042/2012 (άρθρο 10), και κατά συνέπεια και από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου.
A.1.6 Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα
Οι κατευθυντήριοι στόχοι με χρονικό ορίζοντα το 2020, κατά τα προβλεπόμενα από το
ΕΣΔΑ, είναι οι ακόλουθοι:
 Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την
παραγωγή προϊόντων (π.χ. ζωοτροφών) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο /
βιομάζα.
 Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με
έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.
 Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών
φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
 Πρόβλεψη κινήτρου προδιαλογής πλαστικών και Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων,
όπως παροχή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών ως αντάλλαγμα.
A.1.7 Βιομηχανικά Απόβλητα
Εφαρμόζονται σε επίπεδο Περιφέρειας οι αντίστοιχοι στόχοι του ΕΣΔΑ για μη επικίνδυνα
και επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και του ΕΣΔΕΑ όσον αφορά τα επικίνδυνα
βιομηχανικά απόβλητα.
A.1.8 Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο
Διασφάλιση της διαχείρισής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις, με διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.
A.1.9 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
 Διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΥΜ σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
 Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις
δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.
A.1.10 Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)
Διασφάλιση της διαχείρισης των αποβλήτων ελαίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, μέσω συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης

A.1.11 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)
 Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και
ανά έτος.
 Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα
και ανά έτος.
A.1.12 Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)
Κατά τα προβλεπόμενα από το ΕΣΔΑ οι κατευθυντήριοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
 Για τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ: χωριστή συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β. του
μέσου όρου τελευταίας τριετίας των ποσοτήτων που κυκλοφορούν στην αγορά.
 Για τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας (ΑΣΟΒ): συλλογή του
συνόλου τους.
 Ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης για απόβλητα ΗΣ&Σ: (α) ανακύκλωση του 65%
κατά μέσο βάρος των ΗΣ&Σ μολύβδου‐οξέος, (β) ανακύκλωση του 75% κατά μέσο
βάρος των ΗΣ&Σ νικελίου‐καδμίου και (γ) ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των
άλλων ΗΣ&Σ.
A.1.13 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων(ΜΕΟ)
Στόχος του Σχεδίου για τα ΜΕΟ, είναι να διασφαλίσει ότι υφίστανται διαχείριση σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, μέσω
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
A.1.14 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 Μέχρι το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει
του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος,
εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε
κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα.
 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου
βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή
εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.
A.1.15 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
Διασφάλιση της διαχείρισης των αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
A.1.16 Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
Το Σχέδιο σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, θέτει
τους ακόλουθους ποιοτικούς στόχους:
 Προώθηση της μείωσης αποβλήτων τροφίμων
 Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού
 Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας
 Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

A.2 Προτεινόμενα Μέτρα του Σχεδίου
Το κύρια μέτρα αναφέρονται συνοπτικά ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη
ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των
συμπληρωματικών στοιχείων της.
Α.2.1 Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΣΠΔΑ)
1. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την
εκπαίδευση και τους δημόσιους φορείς, με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων και την προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης.
2. Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, και
δράσεων επαναχρησιμοποίησης από εθελοντές και ΜΚΟ.
3. Ειδικά για το χαρτί, περαιτέρω προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο
όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
4. Ειδικά για τα ΑΗΗΕ, προώθηση κέντρων επαναχρησιμοποίησης – επισκευής.
Α.2.2 Δίκτυα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ)
1. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί.
2. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής, μεταφοράς και ανάκτησης βιοαποβλήτων.
3. Επέκταση δικτύου χωριστής συλλογής ‐ μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών.
4. Ανάπτυξη δικτύου συλλογής ογκωδών απορριμμάτων.
5. Δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων, τουλάχιστον ενός ανά Δήμο.
Α.2.3 Μονάδες Διαχείρισης ΑΣΑ - Βιοαποβλήτων
1. Οι προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) και οι μονάδες
επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων («μονάδες επεξεργασίας
προδιαλεγμένων οργανικών» ή «ΜΕΠΟ» στη ΣΜΠΕ) αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα,
όπου και ο όρος «προδιαλεγμένα» αναφέρεται σε προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. Οι
αναφερόμενες δυναμικότητες είναι προσεγγιστικές, και αφορούν υποδομές Α΄
χρηματοδοτικής προτεραιότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (tn/έτος)


  • Θήβα (Ν. Βοιωτίας) ΜΕΑ 31.900 σύμμεικτα 7.000 προδιαλεγμένα
  • Λιβαδειά (Ν. Βοιωτίας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 3.200 προδιαλεγμένα
  • Δήμος Δελφών (Ν. Φωκίδας) ΜΕΑ 10.500 σύμμεικτα 4.000 προδιαλεγμένα
  • Λαμία – Ν. Φθιώτιδας (κάλυψη και Ν. Ευρυτανίας) ΜΕΑ 49.700 σύμμεικτα 13.000 προδιαλεγμένα
  • Δήμος Λοκρών (Ν. Φθιώτιδας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 2.300 προδιαλεγμένα
  • Δήμος Χαλκιδέων (Ν. Εύβοιας) ΜΕΑ 62.700 σύμμεικτα 18.500 προδιαλεγμένα
  • Κάρυστος (Ν. Εύβοιας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 2.000 προδιαλεγμένα
  • Σκύρου (Ν. Εύβοιας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 500 προδιαλεγμένα


2. Ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΥ Φωκίδας, μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ
(Θήβας, Λιβαδειάς, Λαμίας, Δομοκού, Χαλκίδας, Ιστιαίας – Αιδηψού και Σκύρου) σε
ΧΥΤΥ, και κατασκευή νέων ΧΥΤΥ σε Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά και Νότια Εύβοια.
3. Λειτουργία των υφιστάμενων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στους
Δήμους Καρπενησίου, Διρφύων – Μεσσαπίων, Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου,
Αμφίκλειας – Ελάτειας και Λοκρών (2 ΣΜΑ), και υλοποίηση των δρομολογημένων ή
προτεινόμενων στους Δήμους Καρύστου (2 ΣΜΑ), Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου (2
ΣΜΑ), Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας, Μακρακώμης, Δελφών και Δωρίδας.
Α.2.4 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποκατασταθεί ήδη.
Α.2.5. Ιλύς αστικού τύπου
1. Εκπόνηση μελέτης συνολικής διαχείρισης ιλύος – Εξέταση δυνατότητας συνδιαχείρισης
στις ΜΕΑ.
2. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης από τους παραγωγούς Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
Α.2.6 Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
1. Κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας από ΣΕΔ.
2. Λειτουργία μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ που καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας,
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μίας (1) μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ και ενός
(1) ΧΥΤ μη επικινδύνων αδρανών αποβλήτων.
3. Ανάπτυξη χωριστής συλλογής για τα απόβλητα εκσκαφών, καθώς και για την
περίσσεια σκυροδέματος που προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών.
4. Διερεύνηση και ανάπτυξη αγορών για τα υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασίας
ΑΕΚΚ.
5. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ
και της διαχείρισής τους, και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης.
Α.2.7 Βιομηχανικά Απόβλητα (ΒΑ)
1. Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης συνολικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων,
στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθεί η περίπτωση συνδιαχείρισης με άλλα ρεύματα ή
και δημιουργίας μονάδας για τη διαχείρισή τους.
2. Ανάπτυξη δικτύων συλλογής – μεταφοράς, ανάκτησης και διάθεσης ΒΑ, εφόσον
κρίνεται σκόπιμο προς συμπλήρωση των σχετικών ενεργειών των παραγωγών τους,
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν: α) προσομοιάζοντα με ΑΣΑ, β)

εμπίπτοντα σε ΣΕΔ, γ) εμπίπτοντα σε καθεστώς διαχείρισης ειδικών ρευμάτων
αποβλήτων (ΖΥΠ, γεωργοκτηνοτροφικά, κλπ).
3. Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων.
Α.2.8 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
Εξέταση της δυνατότητας συνεπεξεργασίας με τα ΑΥΜ όμορων Περιφερειών.
Α.2.9 Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων στα Αστικά Απόβλητα (ΜΠΕΑ)
Ανάπτυξη σημείων χωριστής συλλογής.
Α.2.10 Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο
Εφαρμογή των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας,
Α.2.11 Λοιπά Ρεύματα Αποβλήτων
Για τα λοιπά ρεύματα αποβλήτων όπως τα ΑΗΗΕ, τα ΟΤΚΖ, τα ΜΕΟ τα ΗΣ&Σ και τα ΑΕ
προτείνονται δράσεις είναι σε συμφωνία με τις εθνικές δράσεις, και τη σχετική νομοθεσία.
Α.3 Κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης υποδομών
Για κάθε νέα υποδομή διαχείρισης ΑΣΑ καθορίζονται στο Σχέδιο τα κριτήρια επιλογής των
θέσεων χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, διακρινόμενα σε α) κριτήρια
αποκλεισμού και εντοπισμού ευρύτερων κατάλληλων περιοχών και β) κριτήρια
αξιολόγησης.
Β1. Συμβατότητα του Σχεδίου με άλλα σχέδια ή προγράμματα
Κατά την αξιολόγηση του Σχεδίου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) ελήφθησαν υπόψη:
1. Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που
εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/2015) και
κυρώθηκε με την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015). Το αναθεωρημένο
ΕΣΔΑ ενσωματώνει το σύνολο των νέων δεδομένων με βάση την Οδηγία 2008/99/ΕΚ,
και την υιοθέτηση ενιαίας στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο για όλο το φάσμα της
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.
2. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων (ΕΣΣΠΠΑ) που
εγκρίθηκε και κυρώθηκε (μαζί με το ΕΣΔΑ) με την ΠΥΣ 49/2015 και την ΚΥΑ Οικ.
51373/4684/2015 αντίστοιχα.
3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020.
5. Το εγκεκριμένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
6. Τα εγκεκριμένα Ειδικά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, τη βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες, τον τουρισμό και τα
καταστήματα κράτησης).

7. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Στερεάς Ελλάδας, και το Β1 στάδιο του προτεινόμενου νέου ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς
Ελλάδας.
Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες
ζώνες
Εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κείνται περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας
του περιβάλλοντος, όπως περιοχές του δικτύου Natura 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Καταφύγια
Άγριας Ζωής κλπ, για την προστασία των οποίων θα πρέπει να τηρούνται τα προτεινόμενα
από την ΣΜΠΕ μέτρα και περιορισμοί, καθώς και οι όροι της παρούσας Απόφασης.
Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την
έγκρισή του.
Γ.1 Διαφοροποιήσεις του Σχεδίου από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης
1. Το Σχέδιο όπως τελικά εγκριθεί θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη συνοπτική
περιγραφή του στην ενότητα Α «Περιγραφή του Σχεδίου» της παρούσας Απόφασης.
2. Τα Πράσινα Σημεία που θα συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο όπως αυτό θα εγκριθεί, θα
πρέπει να προσαρμοσθούν στα προβλεπόμενα από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ως προς την έννοια,
προδιαγραφές, και τον εν γένει σχεδιασμό τους.
3. Η οργάνωση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και των σχετικών
δικτύων υποδομών που προτείνονται από το Σχέδιο θα πρέπει να διέπεται από τις
προβλέψεις της εκάστοτε εν ισχύ σχετικής νομοθεσίας.
Γ.2 Γενικοί όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση
του περιβάλλοντος
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε
σχέση με το Σχέδιο, η έγκριση του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους,
περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν:
1. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων, εφεξής «έργων», και των δράσεων
για την υλοποίηση του Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1.1. Οι δεσμεύσεις και κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και του ΕΣΣΠΔΑ.
1.2. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι
φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η
εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα, και η
μοναδικότητά τους.
1.3. Η υποχρέωση διατήρησης της βιοποικιλότητας που απορρέει από την εθνική και
κοινοτική νομοθεσία (διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων
καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών
στο φυσικό τους περιβάλλον).
1.4. Τα πορίσματα και οι κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ), που έχουν εκπονηθεί ή είναι υπό εκπόνηση για περιοχές της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

1.5. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των ΠΔ ή ΚΥΑ χαρακτηρισμού και
προστασίας περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και γενικότερα οι
κατευθύνσεις που δίνονται από τα εκάστοτε σχέδια και πολιτικές για την προστασία
του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
1.6. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
1.7. Οι αρχές της πρόληψης.
2. Ο σχεδιασμός δράσεων και έργων διαχείρισης αποβλήτων του Σχεδίου να ακολουθεί
την αντίστοιχη ιεράρχηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, του Ν.4042/2012 και του ΕΣΔΑ.
3. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο έδαφος, τα ύδατα και την ατμόσφαιρα
από την υγειονομική ταφή υπολειμμάτων αποβλήτων, να υλοποιηθούν κατά
προτεραιότητα τα προβλεπόμενα από το ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας έργα και δράσεις
για μείωση του ποσοστού υπολείμματος αποβλήτων προς διάθεση σε Χώρους
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
4. Κατά το σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να λαμβάνονται υπόψη οι
σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ όπως
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β)
όπως εκάστοτε ισχύει, και να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για
τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και οι αφορώσες τη διαχείριση λυμάτων και αερίων
εκπομπών, στο βαθμό που έχουν εφαρμογή στα υπόψη έργα, προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις τους στα διάφορα στοιχεία του
περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, ύδατα,
ατμόσφαιρα, ανθρωπογενές περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία κλπ).
5. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση λειτουργίας και παρακολούθησης των έργων
διαχείρισης αποβλήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α), να είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η
εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
6. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας, τα κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων
έργων διαχείρισης αποβλήτων να περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη
συμβατότητα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή εφαρμογής.
Παράλληλα στα ως άνω κριτήρια να ενταχθούν δυνατότητες κατά προτεραιότητα
προώθησης δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών
ενδιαιτημάτων (όπως αντισταθμιστικά μέτρα).
7. Ο σχεδιασμός των έργων διαχείρισης αποβλήτων που τυχόν χωροθετούνται εντός
περιοχών με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, να είναι
τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους στα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία
του περιβάλλοντος των εν λόγω περιοχών, για τα οποία αυτές τέθηκαν υπό καθεστώς
ιδιαίτερης προστασίας (πχ είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι).
8. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισης
τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
8.1. Να υλοποιηθούν δράσεις για την επίτευξη του στόχου μείωσης της διάθεσης του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων σε ΧΥΤ, και παράλληλα να
ενθαρρυνθούν δράσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από προδιαλεγμένα
οργανικά ή / και γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.
8.2. Να αποκαθίστανται και παρακολουθούνται μετά την παύση λειτουργίας τους οι
ΧΥΤ.
9. Για την προστασία των υδάτων να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
9.1. Η χωροθέτηση και σχεδιασμός των έργων διαχείρισης αποβλήτων, να είναι
τέτοιος ώστε να αποφεύγονται σημαντικές επιπτώσεις στα ύδατα, και να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης τους λόγω αστοχίας ή απρόβλεπτων
αναγκών ή φαινόμενων.
9.2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που διαπιστώνονται από τα προγράμματα παρακολούθησης των
συγκεντρώσεων ρύπων στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των έργων, και σε
τυχόν επηρεαζόμενα υδάτινα σώματα.
10. Για την μείωση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, πέραν των ήδη περιλαμβανόμενων
σε άλλους όρους σχετικών μέτρων, να εφαρμόζονται συστήματα διαλογής, συλλογής
και μεταφοράς αποβλήτων που επιτυγχάνουν την ελάττωση των αερίων εκπομπών.
11. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει:
11.1. Να διασφαλίζεται εκ του σχεδιασμού τους ότι τα έργα και δράσεις διαχείρισης
αποβλήτων δεν θα προκαλούν επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους,
μνημεία, ιστορικούς τόπους και το περιβάλλον τους. Σε περίπτωση που κρίνεται
αναγκαία η χωροθέτηση έργων και δράσεων του είδους εντός θεσμοθετημένων
και οριοθετημένων περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αυτή είναι δυνατή μόνο
εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις προστασίας των εν λόγω περιοχών και υπό
την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Οργάνων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).
11.2. Προ της υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνουν
κατασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές, επεκτάσεις υφιστάμενων
υποδομών/κατασκευών κλπ), θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των αρμοδίων
Υπηρεσιών ή Οργάνων του ΥΠΠΟΑ. Προς τούτο οι Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων, ή οι τεχνικές μελέτες
τους σε περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, θα
πρέπει να υποβάλλονται προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον
κατά την υλοποίηση των εν λόγω έργων, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και
περιορισμοί που τυχόν τεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Όργανα του
ΥΠΠΟΑ.
12. Για την προστασία του τοπίου, να τηρούνται τα ακολούθα:
12.1. Κατά το σχεδιασμό των έργων επεξεργασίας βιοαποβλήτων που προκύπτουν
από τη μηχανική επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ, να λαμβάνονται υπόψη τα
προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 56366/4351/2014 όπως εκάστοτε ισχύει,
προκειμένου τα παραγόμενα υλικά να πληρούν τις προδιαγραφές χρήσης τους
για αποκατάσταση εδάφους σε ανενεργά και προς αποκατάσταση ορυχεία,
λατομεία και μεταλλεία, για αποκατάσταση ΧΑΔΑ, και ως υλικό προς διαμόρφωση
αναγλύφου.
12.2. Να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι νέες χωροθετήσεις έργων διαχείρισης
αποβλήτων, με την κατά προτίμηση χωροθέτησή τους σε γήπεδα ήδη
περιβαλλοντικώς αδειοδοτημένων έργων του είδους.
13. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα
πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
13.1. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και λειτουργίας των έργων
διαχείρισης αποβλήτων, να εκπονηθούν προγράμματα για την πρόληψη και τη
διαχείριση ατυχηματικών καταστάσεων.
13.2. Η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός των έργων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και η
οργάνωση του συστήματος μεταφοράς των αποβλήτων προς τα ως άνω έργα, θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στο
ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ ηχορρύπανση, οσμές, εκπομπές, οπτική όχληση).
14. Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου για την πρόληψη παραγωγής και τη μείωση
διάθεσης αποβλήτων, καθώς και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων:
14.1. Να δοθεί έμφαση στην προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής
αποβλήτων.
14.2. Να αναληφθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
14.3. Να δοθεί έμφαση στη χωριστή συλλογή ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δικτύου Πράσινων Σημείων. Η χωριστή
συλλογή θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για τα ακόλουθα τέσσερα (4)
ρεύματα: χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται η
χωριστή συλλογή για λιγότερα των τεσσάρων (4) ρευμάτων, η σκοπιμότητα της
επιλογής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και
οικονομική.
14.4. Να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα (4)
ρεύματα για όλους τους «μεγάλους» παραγωγούς, όπως: νοσοκομεία,
στρατόπεδα, ΟΚΩ, χώροι συνάθροισης κοινού (στάδια, θέατρα, πλατείες κλπ),
συγκοινωνιακές υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και
σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων κλπ.), σχολεία, πανεπιστήμια, ΟΤΑ,
Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ξενοδοχεία, χώροι μαζικής εστίασης, μονάδες catering και
μεταποίησης τροφίμων.
14.5. Να δοθεί έμφαση στις δράσεις για διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των οργανικών
αποβλήτων, καθώς και στην αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.
14.6. Να ληφθεί μέριμνα για την επίτευξη των εξειδικευμένων για την Περιφέρεια
στόχων και στις κατηγορίες αποβλήτων πέραν των ΑΣΑ (μεταχειρισμένα
ελαστικά, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ κλπ).
15. Για τη μεγιστοποίηση της εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την τελική
διάθεση σε ΧΥΤ, κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης
σύμμεικτων αποβλήτων να επιδιώκεται, όπου είναι τεχνικοοικονομικώς δυνατή, η
επεξεργασία και αξιοποίηση του ρεύματος των οργανικών υπολειμμάτων που
προκύπτει από τις μονάδες διαχείρισης των σύμμεικτων αποβλήτων.
16. Για την ελαχιστοποίηση της απαίτησης ενέργειας και την αύξηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές:
16.1. Να οργανωθεί ένα ορθολογικό σύστημα συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων με
στόχο τη μείωση των δρομολογίων μεταφοράς και την εξοικονόμηση ενέργειας.
16.2. Να επιδιωχθεί η εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου από τα αντίστοιχα
έργα διαχείρισης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
16.3. Να επιδιωχθεί η μέγιστη οικονομοτεχνικώς δυνατή προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των αποβλήτων,
συμβάλλοντας στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης συμβατικής ενέργειας αλλά
και φυσικών πόρων.
17. Κατά τη χωροθέτηση και σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να
λαμβάνονται υπόψη τα Τομεακά Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (π.χ. Βιομηχανίας, Τουρισμού), προς αποφυγή σύγκρουσης με
άλλου είδους προβλεπόμενες χρήσεις, και την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων των έργων διαχείρισης αποβλήτων σε αυτές.

18. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση έργων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που δεν είναι
σε συμφωνία με τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
19. Οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος που προτείνονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση, ισχύουν εφόσον εξειδικεύουν
ή αναλύουν όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής και δεν έρχονται σε αντίθεση
με τα παραπάνω.
Δ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου
1. Η Αρχή Σχεδιασμού του Σχεδίου και κάθε Υπηρεσία Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα
παρακολούθησης των διάφορων περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα
της, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου, προκειμένου μεταξύ άλλων, να
εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις του και να ληφθούν τα
κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω παρακολούθηση θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των επιμέρους ρευμάτων
αποβλήτων που υφίστανται διαχείριση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και εκτίμηση
της αποδοτικότητας των υποδομών διαχείρισής τους, για την ανάδειξη τυχόν
προβλημάτων κατά την εφαρμογή του Σχεδίου, τη διαρκή ενημέρωση του με τα
απαραίτητα δεδομένα, και την αξιοποίηση αυτών για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του.
2. Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος, δύνανται να
ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου, προς αποφυγή διπλού ελέγχου.
3. Η ως άνω παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύνταξη, με ευθύνη της
Αρχής Σχεδιασμού, ετησίων εκθέσεων, με συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της παρακολούθησης, οι οποίες θα παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για τη λήψη
διορθωτικών μέτρων εάν τέτοια κριθούν απαραίτητα. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να
δημοσιοποιούνται εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους, και το περιεχόμενό
τους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
3.1. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παρακολούθηση δεικτών που
συνδέονται με τα έργα και δράσεις του Σχεδίου, και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως οι προτεινόμενοι από τη ΣΜΠΕ.
3.2. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ποσοτικοποίηση των
περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Σχεδίου,
σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το
περιβάλλον, και συγκριτική αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων του
Σχεδίου, εν σχέσει με τα προηγούμενα έτη εφαρμογής.
3.3. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της
ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος, η εν λόγω έκθεση οφείλει να προτείνει κατάλληλα επανορθωτικά
μέτρα.
4. Οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθενται στην
παρούσα Απόφαση.

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της. Σε περίπτωση
τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.
ΣΤ. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις
1. Η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της
παρούσας Απόφασης, σε δημοσιοποίηση της για την ενημέρωση του κοινού, με
δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες
περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, και στη συνέχεια να αποστείλει στην ΔΙΠΑ του
ΥΠΕΝ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.
2. Η εγκρινόμενη με την παρούσα Απόφαση ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης.
3. Το ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας όπως θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο
με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, ενώ στην
απόφαση έγκρισης του θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα Απόφαση.Ολόκληρη η Μελέτη ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας

https://drive.google.com/folderview?id=0ByYc-YTUSncWSkRYSUVDMWw4UG8&usp=sharing


Ολόκληρη η ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας

https://drive.google.com/folderview?id=0ByYc-YTUSncWdjhPZkZ6Y3JCTGs&usp=sharing


Διαβάστε επίσηςΠολλές παραλείψεις και 2 Σταθμούς Μεταφόρτωσης σε Μαντούδι και Ροβιές το Περιφερειακό Σχέδιο για τα σκουπίδια

ΚΕΔΕ: Ζητά ρύθμιση δανείων και απόδοση παρακρατηθέντων πόρων -Προαναγγέλλει χρεοκοπίες δήμων
Την άμεση ρύθμιση οφειλών των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την απόδοση από τη κυβέρνηση θεσμοθετημένων πόρων, ζητά η ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα την ανάγκη να αποδοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού η νέα γενιά παρακρατηθέντων πόρων, να υπάρξει χρονική παράταση 35ετίας των δανειακών συμβάσεων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και να αποδοθούν στους δήμους τα χρήματα που τους αναλογούν από τη ΣΑΤΑ, επισημαίνει με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τους κυρίους, Ευκλείδη Τσακαλώτο υπουργό Οικονομικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη υπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Χουλιαράκη Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι: «Η μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων κάθε χρονιά, η παρακράτηση μίας δόσης τακτικής επιχορήγησης ύψους 110 εκ. € τον Δεκέμβριο του 2013, του 4% της τακτικής επιχορήγησης για τον Λογαριασμό Εξυγίανσης η οποία είναι μέχρι σήμερα στο ύψος των 110 περίπου εκ. € και η ουσιαστική εξαφάνιση της ΣΑΤΑ, δημιουργούν ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις στους Δήμους».

Στην συνέχεια υπογραμμίζει την ανάγκη να «εγγραφεί τουλάχιστον το ποσό των 215 εκ. €, στον υπό συζήτηση και προς ψήφιση Προϋπολογισμό του 2017, ως προκαταβολή έναντι της διαπραγμάτευσης που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τονίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση «οι Δήμοι δε θα μπορέσουν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης».

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε το 2009 είχε υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (τότε ΚΕΔΚΕ) για την απόδοση παρακρατηθέντων πόρων των Δήμων μέχρι το 2009 ύψους 1,7 δις. € σε οκτώ ισόποσες ετήσιες δόσεις των 214 εκ. εκάστη.
Η χρηματοδότηση αυτή λειτούργησε θετικά για τους Δήμους σε μια περίοδο που οι συνολικές μειώσεις των πόρων μας έχουν υπερβεί το 65%.
Η ολοκλήρωση εντός του 2016 αυτής της προγραμματικής σύμβασης, δημιουργεί ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στα οικονομικά των Δήμων, ιδιαίτερα σήμερα που μεγάλα προβλήματα όπως το προσφυγικό – μεταναστευτικό, λειτουργία κοινωνικών δομών, φυσικές καταστροφές, οικονομική κατάρρευση των πολιτών κ.ά. αναζητούν ανακούφιση μόνο από τους Δήμους.
Κύριοι Υπουργοί,
Η ΚΕΔΕ, πριν από λίγες μέρες, πραγματοποίησε το ετήσιο τακτικό της συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και οι σύνεδροι, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι με μεγάλη πλειοψηφία, αποφάσισαν «να μην υπάρξει καμία περαιτέρω περικοπή πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού στον Προϋπολογισμό του 2017 και άμεση συζήτηση με την Κυβέρνηση για την απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων της περιόδου 2010 – 2016, με πρώτο βήμα την απόδοση 215 εκ. ευρώ το 2017.»
Η μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων κάθε χρονιά, η παρακράτηση μίας δόσης τακτικής επιχορήγησης ύψους 110 εκ. € τον Δεκέμβριο του 2013, του 4% της τακτικής επιχορήγησης για τον Λογαριασμό Εξυγίανσης η οποία είναι μέχρι σήμερα στο ύψος των 110 περίπου εκ. € και η ουσιαστική εξαφάνιση της ΣΑΤΑ, δημιουργούν ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις στους Δήμους.
Εκτιμούμε ότι πρέπει να εγγραφεί τουλάχιστον το ποσό αυτό των 215 εκ. €, στον προς συζήτηση και ψήφιση Προϋπολογισμό του 2017, ως προκαταβολή έναντι της διαπραγμάτευσης που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.
Σε αντίθετη περίπτωση οι Δήμοι δεν θα μπορέσουν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης.
Θεωρούμε επίσης ως επιτακτική την ανάγκη παράτασης των δανειακών συμβάσεων των Δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε βάθος 35ετίας, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας με τους ελάχιστους πόρους που διαθέτουν.
Κύριοι Υπουργοί,
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει εμπράκτως στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και δεν μπορεί να συνεχίζει να έχει τις περικοπές που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό, τη στιγμή που οι αρμοδιότητες μας αυξάνουν και προσπαθούμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πολίτη και στην κοινωνία ως Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Παρατάθηκαν οι συµβάσεις εργασίας των 10 απασχολούμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Παρατάθηκαν οι συµβάσεις εργασίας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, των 10 απασχολούµενων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας από τη λήξη τους (31.12.2016) έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2017,

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους Δήμους

Δυνατότητες για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των δήμων, παρέχονται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε. Νίκος Χιωτάκης, από το βήμα του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Όπως είπε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για τις ανάγκες των δήμων και επισήμανε ότι οι καλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης παρέχονται πλέον από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για το ρόλο της ΠΕΤΑ σχολίασε ότι είναι μια εταιρεία που συστάθηκε το 1990 με πρωτεργάτη την ΚΕΔΕ και ρόλος της είναι η παροχή υποστήριξης στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ ώστε να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους, η υποστήριξη στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από τρίτους φορείς και η προβολή των επενδυτικών ευκαιριών των ΟΤΑ σε επενδυτές.

Μεταξύ των δήμων που έχουν προέγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συγκαταλέγονται, σημείωσε ο κ. Χιωτάκης είναι, οι δήμοι Αγίου Δημητρίου, Αιγάλεω, Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, Έδεσσας, Καλαμάτας, Λαυρεωτικής, Μήλου, Τυρνάβου και Πύλου Νέστορος.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο Χρήστος Κοντογεώργος επισήμανε ότι χρηματοδοτούνται αναπτυξιακά έργα με προτεραιότητα στους τομείς του περιβάλλοντος, των υποδομών, της καινοτομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των έργων κλιματικής αλλαγής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, τόνισε ότι το Ταμείο τα χρόνια της κρίσης χρηματοδοτεί αδιάκοπα έργα και υποδομές που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. Είπε, ακόμη, ότι παρέχονται επιχορηγήσεις ενώ γίνονται προσπάθειες να διαμορφωθούν ολοκληρωμένα προγράμματα με τη διαδικασία κωδικοποίησης διαφόρων φάσεων των έργων. Επιπλέον το Ταμείο συμμετέχει σε αναπτυξιακούς φορείς και παρέχει βοήθεια στους δήμους να ωριμάσουν τα έργα που θέλουν να προωθήσουν.

Ο κ. Βαρλαμίτης γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τρία προγράμματα συνεργασιών του ταμείου με την ΠΕΤΑ, την ΕΕΤΑΑ και το ΚΑΠΕ και υπογράμμισε ότι υπάρχει πρόθεση για τη διεύρυνση των συνεργιών αυτών

Δημοπρατήθηκε η συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου Ροβιών. "Χόρτο ή τίποτα" λένε Καντζούρας και Μουργιάς


Στις 2/2/16 το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες και αλλαγές ενέκρινε  το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 . Ανάμεσα στα εγκεκριμένα έργα ήταν και 11.000 Ευρώ για την ανακατασκευή του γηπέδου Ροβιών. Η Οικονομική επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρίαση της κατάρτισε τους όρους δημοπράτησης του έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Κηρέως, έως την Πέμπτη, 22 - 12 - 2016 και ώρα 10:00.   οι κ.κ. Καντζούρας Ιωάννης και Μουργιά Ιωάννης δεν ψήφισαν  την δημοπράτηση διότι  θέλουν χόρτο για  το γήπεδο.


Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Στα πλαίσια των εργασιών του ως άνω έργου θα γίνει συντήρηση της χωμάτινης επιφάνειας του
γηπέδου οικισμού Ροβιών που χαρακτηρίζεται από τις κάτωθι εργασίες:

Καθαρισμός επιφάνειας γηπέδου από χαμηλή βλάστηση
Προμήθεια, διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση στρώσης ορυκτού λατομείου (νταμαροχώματος), μέσου πάχους 0,05 μέτρα περίπου για επιφάνεια 6.374 τ.μ.)
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Προϋπολογισμός του έργου - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

O συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 10.785,48 ΕυρώΚυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Προσέλκυση μόνιμων κατοίκων, αναπλάσεις, διαδημοτική συγκοινωνία, πάρκο πολιτισμού, οργανισμό άθλησης, εργοστάσια προϊόντων ρητίνης και αμπέλου και καθιέρωση επωνυμίας τοπικών προϊόντων προβλέπει το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΔήμουTο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας όπως και κάθε δήμου συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι πιο σαφές στους στόχους του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 –2014 του κ. Ψαρρού που είχε καταρτίσει εταιρεία συμβούλων για λογαριασμό του δήμου. Σημειωτέον ότι δεν συντάχθηκε ποτέ  τελική ή ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης υλοποίησης του   προγράμματος 2011 -2014πού έπρεπε να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το 2014  (Διάβασε λεπτομέρειες στον Οδηγό Παρακολούθησης, αξιολόγησης, επικαιροποίησης και αναθεώρησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων δήμων) . Μια τέτοια έκθεση αξιολόγησης θα ήταν χρήσιμη για τον μελλοντικό σχεδιασμό των δράσεων του Δήμου.


Αποσπάσματα από το αυτά που  προβλέπει το υπο διαβούλευση  νέο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας για το 2016-20191.11.2 Στρατηγικός Στόχος
Επιδίωξη του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η αναστροφή της αρνητικής πορείας, δεδομένων των
δυνατοτήτων της περιοχής, για την 

«δημιουργία μιας σύγχρονης, καθαρής, λειτουργικής, ελκυστικής και ευημερούσας πόλης, που αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε φυσικό περιβάλλον, ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, να την αναπτύξει και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών».

Συνεπώς ο Στρατηγικός Στόχος είναι:
«Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου με βασικό άξονα την ανάπτυξητου, ώστε να αποτελέσει μοχλό για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών».

Που εξειδικεύεται στην:
1. Προώθηση της συστηματικής παραγωγής, συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών  - γεωργικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής,

2. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων,

3. Ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας με ποιοτική καθημερινότητα και ευκαιρίες για τους νέους,

4. Ενίσχυση της Ανθρώπινης Διαβίωσης και Κοινωνικής Προσφοράς- Αλληλεγγύης,

5. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,

6. Αξιοποίηση των βασικών υποδομών για την αναβάθμιση τους (ενέργεια – ύδρευση –αποχέτευση – διαχείριση απορριμμάτων), με βάση την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες,

7. Αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων και γενικότερα των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, για την προσέλκυση κεφαλαίων και εσόδων από μόχλευση,

Προκύπτει ότι:

1. Ο Πρωτογενής αποτελεί δυναμικό Τομέα Ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια
δύναμη και τον μοχλό ανάπτυξης του Δήμου,

2. Ο Τριτογενής Τομέας, ως Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες, μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά
υποστηρικτικά στην Τοπική Ανάπτυξη, ενώ

3. Το ευρύτερο περιβάλλον του Δήμου (γειτνιάσεις), μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά στην
Ανάπτυξη του Δήμου αλλά ευνοεί και την ανάπτυξη των λοιπών τομέων οικονομικής
δραστηριότητας.

Μέρος Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

1.11.3 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

1.1.1.3 Καθορισμός των Αξόνων
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να εστιαστούν οι περισσότερες δράσεις και
χρηματοδοτήσεις, σε βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές, όπως:

1. Η ιεράρχηση των απαραίτητων υποδομών για την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και
της καθημερινότητας του πολίτη, που προσδιορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον και επηρεάζουν
την ποιότητα ζωής.

2. Η αξιολόγηση, εφαρμογή και διεκδίκηση περισσότερων δράσεων κοινωνικής πολιτικής,
εθελοντισμού, κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που ενισχύουν τις τάσεις διαμονής και
δραστηριότητας στην περιοχή και η εφαρμογή δράσεων ανοικτής εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης.

3. Η θεσμική κατοχύρωση και διαφάνεια των δυνατοτήτων επιχειρηματικής δραστηριότητας,
κατοικίας και αστικού – αγροτικού περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις
που καθορίζουν το τι επιτρέπεται, τι πρέπει και πού (χρήσεις γης – χωροταξία – πολεοδομία –
αποδέκτες - θεσμικό πλαίσιο).

4. Η προσαρμογή του Δήμου ως αναγκαίου μηχανισμού στήριξης της Ανάπτυξης με την βελτίωση
της Διοικητικής και Οικονομικής του δυνατότητας.

Συνεπώς το σύνολο των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό, όπως και οι
προτεινόμενες πολιτικές, θα πρέπει: απαντώντας στο πως συμβάλλουν και αξιολογημένα στη βάση
της ικανοποίησης των παραπάνω επιλογών, να εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες
ακολουθώντας την μορφοποίηση που προτείνει η οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι:

1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής,
2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός
3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

με έργα και ενέργειες που στοχεύουν:

1. Στην προσέλκυση μόνιμων κατοίκων, μέσα από έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος,
διαβίωσης και κατοικίας κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και
οικογενειακής ζωής.

2. Στην ανάδειξη της περιοχής ως σημαντικού και επώνυμου Κέντρου Παραγωγής και
Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.

3. Την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και των αναπλάσεων των
κωμοπόλεων και χωριών της περιοχής, στην κατεύθυνση στήριξης των παραπάνω
οικονομικών δραστηριοτήτων .

4. Στην προώθηση δράσεων πανελλήνιας εμβέλειας που αναδεικνύουν την κουλτούρα και
τον χαρακτήρα της περιοχής (εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, συνδυασμός αναψυχής –
παιδείας - πολιτισμού και εθελοντισμού).

5. Στην προώθηση καινοτόμων αλλά απλών στην εφαρμογή και αποτελεσματικών δράσεων
υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη. Αναβάθμιση ποιότητας του περιβάλλοντος
χώρου, ενίσχυσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς και διασφάλισης
της αλληλεγγύης και πρόνοιας

6. Στην κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αντιλήψεις και πρακτικές
καθημερινότητας, αλλά και έμπρακτης συνεισφοράς του συνόλου των πολιτών, στην
κατεύθυνση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου και των κοινών, ουσιαστικών και διαρκών
συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών της.

7. Στην άμεση αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δήμου αλλά και των εξαρτωμένων δομών,
τόσο σε θέματα στελέχωσης και προγραμματισμού όσο και σε χρηματοοικονομική
αποτελεσματικότητα.


1.1.1.4 Καθορισμός των Μέτρων

Οι ανωτέρω τέσσερις άξονες εξειδικεύονται, σύμφωνα με τον οδηγό, σε Μέτρα που καθορίζουν
πρακτικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανά ενότητα έργων, ώστε κατά την εξειδίκευση των στόχων
να τεθούν οι προτεραιότητες και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα και ενέργειες.
Τα μέτρα που προτείνονται είναι:

Πίνακας 8 : Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
ΜΕΤΡΟ 1.1 Φυσικό Περιβάλλον
ΜΕΤΡΟ 1.2 Χωροταξία- Οικιστικό Περιβάλλον
ΜΕΤΡΟ 1.3 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο

ΑΞΟΝΑΣ 2
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική Μέριμνα-Κοινωνική Ενσωμάτωση
ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση
ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός - Αθλητισμός- Αναψυχή
ΜΕΤΡΟ 2.5 Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών
ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα
ΑΞΟΝΑΣ 3 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
ΜΕΤΡΟ 3.1 Υποδομές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Δίκτυα
ΜΕΤΡΟ 3.2 Ενίσχυση - Προώθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων
ΜΕΤΡΟ 3.3 Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΞΟΝΑΣ 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»
ΜΕΤΡΟ 4.1 Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον πολίτη
ΜΕΤΡΟ 4.2 Πληροφοριακά Συστήματα Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας
ΜΕΤΡΟ 4.3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
ΜΕΤΡΟ 4.4 Οικονομικά του Δήμου

1.1.1.5 Καθορισμός των Στόχων
Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, οδηγούν ουσιαστικά σε
ολοκληρωμένες - συνδυασμένες παρεμβάσεις είτε εστιασμένες κατά αντικείμενο ή χωρικά, είτε με
οριζόντιες δράσεις που αφορούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου ή ενός μεγάλου αριθμού
αυτών.

Πίνακας 9 : Άξονες, Μέτρα και Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος


ΑΞΟΝΑΣ 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

ΜΕΤΡΟ 1.1 Φυσικό Περιβάλλον

Στόχος 1.1.1 Αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής, για ύδρευση και άρδευση σε
συνδυασμό με εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Υδάτων – Διαχειριστικό Σχέδιο

Στόχος 1.1.2 Αυτοματοποίηση Συστήματος Μετρήσεων Ποιοτικών & Ποσοτικών Στοιχείων
Παραγόμενου - Μεταφερόμενου & Διανεμόμενου Ύδατος

Στόχος 1.1.3 Έλεγχος Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων - Έλεγχος Επάρκειας - Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Στόχος 1.1.4 Τοποθέτηση μικρών φορητών μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στις ΔημοτικέςΕνότητες, σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί

Στόχος 1.1.5 Εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες, τη μείωση του όγκου στην πηγή και την
μείωση του κόστους διαχείρισης

Στόχος 1.1.6 Δημιουργία Ενεργειακού Γραφείου και Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας

Στόχος 1.1.7 Διαχείριση Οικοτόπων και Ανάδειξη σημαντικών Περιβαλλοντικά Περιοχών


ΜΕΤΡΟ 1.2 Χωροταξία - Οικιστικό Περιβάλλον

Στόχος 1.2.1 Ολοκλήρωση Σχεδιασμού Χωροταξικού- Πολεοδομικού Προγραμματισμού και
ειδικότερα Β΄ Φάση Μελετών ΣΧΟΑΠ για τον καθορισμό χρήσεων γης

Στόχος 1.2.2 Διαχειριστικό Σχέδιο για την ανάπλαση πλατειών, πάρκων και άλλων δημοσίων χώρων
(θέσπιση κανόνων αισθητικής παρέμβασης στους οικισμούς), με παρεμβάσεις για τη
δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας καθώς και πεζοδρόμων (προσβασιμότητα) σε συνεργασία με τους φορείς των πολιτών, των επαγγελματιών και των φορέων
τουριστικής ανάπτυξης

Στόχος 1.2.3 Δημιουργία Δημοτικής και σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Διαδημοτικής
Συγκοινωνίας για την ελεύθερη, οικονομικότερη, ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών,
των μαθητών και των επισκεπτών

Στόχος 1.2.4 Ενέργειες για την προστασία των δημοσίων εκτάσεων, ήπια αξιοποίηση τους προς
όφελος του συνόλου των κατοίκων, της ανάδειξης του τόπου καθώς και της τουριστικής
ανάπτυξης

Στόχος 1.2.5 Καταγραφή και Μελετη για την αναδειξητωνδιατηρητέων κτισμάτων (Δήμου και
ιδιωτών), σε συνδυασμό με την αγορά και αξιοποίηση τους («Κονάκι Κεχριών»)

Στόχος 1.2.6 Καταγραφή και Μελέτη για ανάπλαση – συντήρηση – ανάδειξη – αξιοποίηση παλαιών
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και χώρων


ΜΕΤΡΟ 1.3 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο - Ενέργειας και Επικοινωνιών

Στόχος 1.3.1 Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και επικοινωνιών
υπερτοπικού χαρακτήρα

Στόχος 1.3.2 Υλοποίηση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων και Διακοινοτικών
Μεταφορών – Προσβασιμότητα

Στόχος 1.3.3 Υλοποίηση υποδομών αναβάθμισης και λειτουργικότητας των Επικοινωνιακών Δικτύων

Στόχος 1.3.4 Υλοποίηση υποδομών ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου. Ενδεικτικά : «Δημιουργία ευέλικτων  μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος μέχρι 300MW, με φυσικό
αέριο, συνδυασμένου κύκλου, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄, μεσαίας όχλησης, με αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες (τηλεθέρμανσης,
μειωμένο τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ»

Στόχος 1.3.5 Διαχείριση υδατικών πόρων – επάρκεια αποθεμάτων (λιμνοδεξαμενές στην περιοχή
«Κάκκαβος» και στην περιοχή «Παρασκευόρεμα»). Θα αφορά : Στην αξιοποίηση του
συγκεντρωμένου ύδατος, στην εκτίμηση - αξιολόγηση της γεωμορφολογικής
καταλληλότητας των χώρων αυτών για την μακροχρόνια αποθήκευση και
χρησιμοποίηση του νερού, στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η
τροφοδοσία των χώρων αυτών με ύδωρ (απορροές, υπόγειες εισροές κλπ) και να
εκτιμηθεί το υδρολογικό – υδρογεωλογικό δυναμικό της περιοχής, στην εξακρίβωση
της ποιότητας του συγκεντρωμένου ύδατος, καθώς και των επικρατούντων
περιβαλλοντικών συνθηκών, με τη συνεπακόλουθη αδειοδότηση των έργων και στην
εκτίμηση της δυνατότητας αξιοποίησης των υδάτων και κυρίως στα έργα που
απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Θα υπάρξει συνολικός σχεδιασμός (άρδευσης –
ύδρευσης), μέσω ΕΣΠΑ και μέσω συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
(ρεαλιστικό Master Plan σε διαβούλευση).


ΑΞΟΝΑΣ 2 «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός»


ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Στόχος 2.1.1 Αναβάθμιση υποδομών και παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης
στους πολίτες του Δήμου

Στόχος 2.1.2 Υπηρεσίες Πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του
ηλικιωμένου και της οικογένειας


ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική Μέριμνα - Κοινωνική Ενσωμάτωση
Στόχος 2.2.1 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Στόχος 2.2.2 Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ

Στόχος 2.2.3 Συμβουλευτικής υποστήριξης και προστασία των ανηλίκων, των νέων και της
οικογένειας

ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση

Στόχος 2.3.1 Πρόγραμμα Δημιουργίας Πάρκου Πολιτισμού στην περιοχή

Στόχος 2.3.2 Αξιοποίηση και Βελτίωση των Σχολικών Υποδομών

Στόχος 2.3.3 Ανάδειξη και προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού
αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση


ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός - Αθλητισμός - Αναψυχή

Στόχος 2.4.1 Πρωτοβουλία πολιτών για την ανάδειξη - αξιοποίηση περιοχών μεγάλης φυσικής,
γεωλογικής και ιστορικής αξίας : Ενδεικτικά : «Φαράγγι Μπολοβίνενας» Δ.Ε. Νηλέως,
Απολιθωμένου δάσους Κερασιάς, Ανασκαφές παλαιοντολογικών ευρημάτων στην
Κερασιά για την έκθεσή τους στο Μουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς,
Προστασία και ανάδειξη του «κρίνου της θάλασσας» στην παραλία της Κρύας Βρύσης,
Δημιουργία Ναυτικού Μουσείου Λίμνης, Ανάδειξη Αρχαίας Κήρινθος, Δημιουργία
Γεωλογικού Πάρκου στην Κερασιά, Ανάδειξη και αξιοποίηση σκήτης Οσίου
Χριστοδούλου στη Λίμνη

Στόχος 2.4.2 Δημιουργία Οργανισμού Άθλησης, με σκοπό την ενίσχυση του αθλητισμού για
γυναίκες, εργαζόμενες μητέρες, πολίτες με αναπηρία, μέσα από συστηματική και
οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα (μαζικός αθλητισμός). Αξιοποίηση των
δημοτικών εγκαταστάσεων, με συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης του Δήμου (γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια,
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ). Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και των
προϋποθέσεων ανάπτυξης του Μηχανοκίνητου αθλητισμού

Στόχος 2.4.3 Δημιουργία Πολιτιστικής Ομάδας για την στήριξη και την ενδυνάμωση του ντόπιου
καλλιτεχνικού δυναμικού (θεατρική ομάδα, κινηματογραφική λέσχη, φεστιβάλ
φωτογραφίας, δράσεις εικαστικής τέχνης και λοιπά). Οργάνωση Δημοτικής βιβλιοθήκης


ΜΕΤΡΟ 2.5 Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών

Στόχος 2.5.1 Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά και της προώθηση της απασχόλησης των δυο
φύλων και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.

ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα

Στόχος 2.6.1 Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της Κοινωνικής ΔικτύωσηςΑΞΟΝΑΣ 3 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

ΜΕΤΡΟ 3.1 Υποδομές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Δίκτυα

Στόχος 3.1.1 Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα (Δημιουργία
στεγασμένης αγοράς χοντρικής πώλησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με
τη συναίνεση των αγροτών και κτηνοτρόφων)

Στόχος 3.1.2 Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα. Ενδεικτικά : «Δημιουργία
εργοστασίου κάθετης παραγωγής προϊόντων ρητίνης και κυρίως προϊόντων
προηγμένης τεχνολογίας, με τη συναίνεση και αποκλειστική συμμετοχή των εν ενεργεία
ρητινοκαλλιεργητών», «Δημιουργία εργοστασίου παραγωγής προϊόντων αμπέλου με
τη συναίνεση και την αποκλειστική συμμετοχή των αμπελουργών – αγροτών για την
παραγωγή – τυποποίηση και εμπορία κρασιού – ξύδι – τσίπουρο – ούζου, κλπ»

Στόχος 3.1.3 Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα, με έμφαση
στις δικτυώσεις του τομέα Διαμονή – Εστίαση – Αναψυχή με θέσπιση κριτηρίων
επιβράβευσης


ΜΕΤΡΟ 3.2 Ενίσχυση – Προώθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Στόχος 3.2.1 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος προώθησης και καθιέρωσης της επωνυμίας
των προϊόντων της περιοχής

Στόχος 3.2.2 Σχεδιασμός Υποδομών και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης
και Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα

Στόχος 3.2.3 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και
Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα


ΜΕΤΡΟ 3.3 Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος 3.3.1 Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση

Στόχος 3.3.2 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας, Απασχόλησης και
ΑυτοαπασχόλησηςΑΞΟΝΑΣ 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

ΜΕΤΡΟ 4.1 Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον πολίτη

Στόχος 4.1.1 Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Δήμου και του Πολίτη


ΜΕΤΡΟ 4.2 Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας τουΔήμου

Στόχος 4.2.1 Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον Δήμο

ΜΕΤΡΟ 4.3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Στόχος 4.3.1 Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης
Στόχος 4.3.2 Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια

ΜΕΤΡΟ 4.4 Διοικητικές Υποδομές Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Στόχος 4.4.1 Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Εξυπηρέτησης


ΜΕΤΡΟ 4.5 Οικονομικά του Δήμου

Στόχος 4.5.1 Λειτουργία και Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Δήμου και εξαρτημένων ΝΠΔΔ,
Οργανισμών και άλλων Δημοτικών Δομών

Στόχος 4.5.2 Ενέργειες προετοιμασίας - ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στόχος 4.5.3 Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου :
1. Ενοποίηση όλων των δανείων σε μία νέα δανειακή σύμβαση με ευνοϊκότερους όρους για το Δήμο. 2. Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ιεράρχηση εξόφλησης
ληξιπροθέσμων οφειλών. Αναζήτηση χρηματοδότησης για την εξόφληση
ληξιπροθέσμων οφειλών.
3. αταγραφή μισθώσεων, διοικητικός και νομικός έλεγχος των μισθώσεων, αναθεώρηση μακροχρόνιων μισθώσεων και σύναψη νέων μισθώσεων.
4. Εκκαθάριση πολλαπλού λογαριασμού Δ.Ε.Η. Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων.
Εκμετάλλευση περιουσίας του Δήμου. Ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσίαΤο πρόγραμμα είναι σε Δημόσια Διαβούλευση, μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, 

Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στο malian@malian.gov.gr
ή με φαξ: 2227031012,  ή  ταχυδρομικά στον Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Έδρα Λίμνη, τ.κ. 34005

ΟΛΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 - 2019